מושגי יסוד בעולם הזכיינות

זכיינות היא שיטת ניהול עסקית, בה הרשת המזכה מעניקה לזכיין זכות שימוש בסימנים המסחריים ובמוניטין לתקופת זמן קצובה. בנוסף הרשת המזכה חושפת בפני הזכיין את אופן פעילותה העסקית ואת שיטות המסחר שלה, בתמורה משלם הזכיין דמי זיכיון חד פעמיים וכן תשלומים חודשיים קבועים או משתנים בהתאם למחזור אליו מגיעה הזכיין.

הזכיין מנגד מקבל לידיו עסק בעל תוצאות מוכחות אשר ברוב המקרים פועל כבר מספר שנים וכן הדרכה וליווי צמוד ממנהלי הרשת המזכה.

חברה מזכה – חברה אשר מעניקה זכות לזכיין להשתמש בסימן המסחרי והמוניטין שלה בחנות אשר תמכור את המוצרים ו/או השירותים של אותה החברה.

זכיין – האדם המקבל את הזכות להשתמש בסימן המסחרי והמוניטין של החברה המזכה למכור את המוצרים ו/או השירותים של החברה המזכה.

הסכם זיכיון – הסכם הקובע את היחסים בין החברה המזכה לבין הזכיין. הסכם הזיכיון מתייחס לתמורה בגין קבלת זכות הזיכיון, תמלוגים חודשיים, תקופת ההסכם, בטחונות, אופן ניהול ועיצוב החנות, הדרכה ופיקוח, אופן רכישת מוצרים, הגבלות על הזכיין ופרסום רשתי.

בלעדיות – אפשרות לקבלת בלעדיות על בגודל מסוים סביב החנות בה לא תהיה לחברה המזכה אפשרות לפתוח עוד סניפים.

תמלוגים חודשיים – סכום כסף קבוע או משתנה אשר משולם על ידי הזכיין לחברה המזכה בהתאם לגובה הפדיון החודשי.

קרן פרסום – רוב החברות המזכות מחזיקות בקרן פרסום אשר אליה מעבירים כלל הזכיינים סכומים קבועים (לרוב 1% מהפדיון) לטובת פרסום כלל ארצי. בנוסף ישנם חברות מזכות אשר מחייבות את הזכיין לפעול באופן עצמאי לטובת פרסום מקומי על חשבונו.

 דמי זיכיון – סכום כספי ראשוני, אותו משלם הזכיין לרשת המזכה בתחילת הדרך.

תקופת הזיכיון – משך תקופת הסכם הזכיינות. לרוב תקופת הזיכיון איננה עולה על 10 שנים ובמקרים מסוימים היא מקבילה לתקופת הסכם השכירות.

הסכם שכירות/שוכר משנה/בר רשות – רוב החברות המזכות שוכרות את הנכס אשר בו תפתח החנות בעצמן והזכיין שוכר את הנכס בשכירות משנה ומשלם לחברה המזכה את דמי השכירות.

מכירת הזיכיון לצד שלישי – מכירת הזיכיון על ידי הזכיין לצד שלישי (זכיין חדש) חייבת להתבצע באישור החברה המזכה רק לאחר שהזכיין החדש מאושר על ידי החברה המזכה והוא עומד בכל דרישותיה.

בטחונות – בעת חתימת הסכם הזיכיון נדרש הזכיין להעמיד לטובת החברה המזכה מספר בטחונות כגון ערבות בנקאית, שטר חוב סחיר, אפשרות לרישום שיעבוד, ערבות אישי וכן 2 ערבים טובים (מלשון ערבות).