הקשר בין סטאטוס "חברה מפרת חוק" לבין פירוק חברה מרצון